تبلیغات


دانلود پرسشنامه های تکنیک QFD فازی, دانلود پرسشنامه گسترش عملکرد کیفیت

QFD از دو جزء تشکیل یافته است که منجر به گسترش در طول فرآیند طراحی می گردد یکی کیفیت و دیگری عملکرد می باشد . بخش بهسازی کیفیت ( Quality Deployment )، ندای مشتری ( Voice of Customer ) را تبدیل به فرآیند طراحی می کند .

این امر با شناسایی اهداف طراحی، ویژگی های قطعه و محصول که در ارتباط با نیازمندی های مشتری می باشند، منجر به تضمین طراحی و کیفیت تولید می گردد . بخش بهسازی عملکرد ( Function Deployment ) در ارتباط با بخش های کارکردی مختلف سازمان که با طراحی تولید در ارتباط هستند، با تشکیل تیم طراحی این کار را انجام می دهند . متخصصین عملکردی نواقص مربوط به ارتباطات میان مراحل طراحی و عملکردها را کاهش می دهند.

پرسشنامه های تکنیک QFD فازی, گسترش عملکرد کیفیت

برای رسیدن به اهداف کیفی و در واقع آنچه که اهداف QFD نامیده می شود، از ابزارها و روش های متفاوتی در QFD استفاده می شود . ابزار اصلی برای اجرای QFD ، خانه های کیفیت و یا در واقع همان عناصر می باشد که به نوبه خود نیز برای اجرای هر عنصر روش های متفاوتی وجود دارد.

رویکرد فازی برای مقابله با عدم قطعیت و ابهام موجود در عبارات کلامی پاسخ‌دهندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد

 

فایل های حاضر به صورت WORD  بوده وتوضیحات اضافی به صورت هایلایت در آن ذکر شده است. با توجه به توضیحات ارائه شده در فایل شما می توانید در عرض چند دقیقه پرسشنامه را با تحقیق خود متناسب سازی کرده و از آن استفاده کنید.

 

فایل هایی که پس از خرید محصول در دسترس شما قرار می گیرد:

فایل 1: پرسشنامه تعیین مشخصه­ های مورد نیاز مشتری (WHATs)

فایل 2: پرسشنامه تعیین وزن مشخصه­ های مورد نظر مشتری

فایل 3: پرسشنامه تعیین معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد تأمین ­کنندگان (HOWs)

فایل 4: پرسشنامه تعیین میزان ارتباط میان مشخصه ­های مورد نیاز مشتری و معیار­های ارزیابی عملکرد

فایل 5: پرسشنامه تعیین میزان ارتباط میان معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین ­کنندگان


دانلود

 منبع این نوشته : منبع